Spotkanie z Rodzicami

W dniu 24.05.2024 r. ( piątek) o godz. 14.00  w świetlicy głównej Bursy odbędzie się spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków.

                                                                                                                                                      Zapraszamy

LOT ORŁÓW: Wolontariat, Aktywność, Tożsamość.

 

Bursa zakończyła udział w projekcie LOT ORŁÓW,  którego realizatorem jest Zamojskie Centrum Wolontariatu. Celem programu edukacyjnego było: Rozwój wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży szkolnej. Wolontariusze uczestniczyli w działaniach tj.: Obywatelskie Forum Młodzieży - Dyskusja panelowa nt. aktywności obywatelskiej młodego pokolenia i jej odpowiedzialności za ojczyznę; warsztaty rękodzieła „akcja kokarda; warsztaty budowania tożsamości i godności narodowej; warsztaty graficzno-edytorskie.

 

 Cykl szkoleń: Moduł I: Pojęcie tożsamości narodowejwspółczesny patriotyzm, znaczenie niepodległości, symbole narodowe, tradycje narodowe; II: Wolontariat, jako przejaw indywidualnej aktywności obywatelskiejorganizowanie wolontariatu, podstawowe aspekty prawne funkcjonowania wolontariatu, wolontariat międzynarodowy; III: Specyfika funkcjonowania sektora pozarządowego, zakładanie i prowadzenie organizacji, działania partnerskie, rola wolontariuszy w organizacjach pozarządowych, pozyskiwanie funduszy na działalność; IV: Partycypacja obywatelska, aktywne uczestnictwo w życiu swojej małej ojczyzny, praktyczne wykorzystywanie narzędzi partycypacji

Szko­le­nia pro­wa­dzi­li: Pan Ma­rek Kwie­cień -  wi­ce­pre­zes Zarządu Główne­go Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa We­ksy­lo­lo­gicz­ne­go, Pan Ka­mil Ka­ba­siński – pre­zes Za­moj­skie­go Fo­rum Ini­cja­tyw Społecz­nych, Pani Ewa Szcze­pańska – pre­zes Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu, Pani Kry­sty­na Rybińska-Smyk – wi­ce­pre­zes Za­moj­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu.