Praktyki wspomagane w Bursie

W roku szkolnym 2022/2023 Bursa organizuje  praktyki wspomagane dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Praktyki mają na celu nabycie przez uczniów z niepełnosprawnością umiejętności zawodowych na wybranych stanowiskach pracy dopasowanych do ich indywidualnych możliwości i preferencji.