Sprawozdanie

 

Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem

Lubelskiego Kuratora Oświaty

Pana Krzysztofa Babisza

 

 

W związku z potrzebą nieustannego doskonalenia się w zawodzie nauczyciela-wychowawcy oraz dynamiką i różnorodnością problematyki z zakresu współczesnej pedagogiki i psychologii, wynikającą zarówno z przemian zachodzących w kraju i na świecie w wielorakich sferach i zakresach - dyrekcja i pracownicy pedagogiczni Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu wystąpili z inicjatywą stworzenia w swej placówce miejsca cyklicznych i regularnych spotkań dla profesjonalistów z województwa lubelskiego, wychowujących młodzież, poszukujących ciekawych form doskonalenia i odczuwających potrzebę twórczej i konstruktywnej wymiany doświadczeń z zakresu pracy z młodzieżą.

W związku z powyższym zainicjowaliśmy powstanie „Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego”.

Celem spotkań będzie dostarczenie wiedzy i inspiracji do rozwoju, wymiany doświadczeń zawodowych i wzajemnego wspierania się oraz rozbudzania pasji
u wychowawców przy współpracy ze znakomitymi specjalistami z dziedziny pedagogiki

i psychologii, których będziemy pozyskiwać do realizacji naszego projektu.

Seminaria będą miały charakter prelekcji, debat i zajęć warsztatowych, a efektem spotkań będzie wypracowanie wniosków, które mają wskazać kierunek i zakres zmian, jakie powinny nastąpić, aby praca wychowawcy młodzieży była jak najbardziej efektywna
i satysfakcjonująca.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Akademii Wychowawców Województwa lubelskiego harmonizują z Rządowym Projektem Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży.

Przy doborze tematyki seminariów będziemy zawsze uwzględniali priorytety Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty w Lublinie.

O naszej inicjatywie poinformowaliśmy już podmioty zainteresowane powyższą problematyką z terenu Województwa Lubelskiego: placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje i komórki rządowe zajmujące się szeroko pojętą profilaktyką pierwszo

i drugorzędową.

 

Głównym celem Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego jest wskazanie na potencjał i zadania stojące przed nowoczesnym nauczycielem

i wychowawcą XXI wieku.

W roku szkolnym 2010-2011 Akademia będzie miała formułę trzech osobnych seminariów tworzących tematyczną całość, potwierdzoną otrzymaniem certyfikatu.

Spotkania będą miały charakter debat na poniższe tematy, które chcielibyśmy zrealizować :

  • Zapobieganie problemom niedostosowania społecznego.

  • Rozwiązywanie problemów trudnych wychowawczo w placówce oświatowej , szkole

i społeczeństwie.

  • Konstruktywny wychowawca wspomagający rozwój ucznia i wychowanka.

 

Do współpracy i udziału w realizacji projektu pozyskaliśmy dotychczas następujące podmioty:

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr1 w Zamościu 

 

 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „ MONAR” w Puławach

 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

 

Uzyskaliśmy następujące patronaty medialne:

 

 

Akademia Wychowawców Województwa Lubelskiego posiada następujące logo:

 

 

Sprawozdanie z I Konferencji w ramach Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego pt:
„Zapobieganie problemom niedostosowania społecznego”.

 

 

Dzięki uprzejmości i okazanemu naszej inicjatywie zaufaniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza I Konferencja w ramach Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego pt:
„Zapobieganie problemom niedostosowania społecznego”,
która odbyła się Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu była objęta Honorowym Patronatem Szanownego Pana Kuratora.

Był to dla nas zaszczyt i nobilitacja dla naszej placówki.

Objęcie Honorowym Patronatem opisywanego tu przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyniło się do tak licznego udziału w nim uczestników i wzbudzenia zainteresowania tą nowatorską formą doskonalenia pedagogów i wychowawców młodzieży z regionu lubelskiego, nadając mu wysoką rangę i znaczenie.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr1

w Zamościu serdecznie dziękują za okazane zaufanie.

Twórcy i organizatorzy Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego, pragną zapewnić jednocześnie, iż dołożą wszelkich starań o utrzymanie wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego kolejnych seminariów, które odbędą się jeszcze

w bieżącym roku szkolnych w jej ramach.

Po złożeniu stosownych dokumentów, zgodnie z „Regulaminem przyznawania Honorowego Patronatu Lubelskiego Kuratora Oświaty”, będziemy ubiegać się o Honorowy Patronat nad kolejnymi edycjami przedsięwzięcia, licząc na Pańską przychylność.

 

Przebieg Konferencji:

I Konferencja w ramach Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego

pt: „Zapobieganie problemom niedostosowania społecznego” odbyła się 7 grudnia 2010 r.

w godzinach 10.00- 15.30 w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu, ul. Okrzei 6.

Po rejestracji uczestników i wręczeniu uczestnikom materiałów pomocniczych głos zabrała Pani Dyrektor Bursy Nr 1 w Zamościu Jadwiga Drabik koordynatorka

i pomysłodawczyni oraz inicjatorka tego przedsięwzięcia. Przedstawiła Ona motywy, które skłoniły Ją, we współpracy ze wszystkimi pracownikami placówki do utworzenia Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego.

W swoim wystąpieniu dokonała Ona Uroczystej Inauguracji Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego.

Kolejno, w związku z uroczystym- inauguracyjnym charakterem spotkania głos zabrali

Szanowni Goście:

Pani Iwonna Stopczyńska -Wiceprezydent Miasta Zamość,

Pani Anna Dudek –Janiszewska-Wicekurator Oświaty Kuratorium Oświaty
w Lublinie,

Pan dr Kazimierz Chrzanowski -Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość.

Inaugurację uświetniły także docenione gromkimi brawami występy wychowanków bursy – członków Koła Tanecznego, w układach tanecznych własnego autorstwa .

 

  • Kolejno Pani Renata Depkowska –Wicedyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu przedstawiła uczestnikom seminarium przygotowana przez siebie Prezentację multimedialną: „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym u wychowanków Bursy Nr1 w Zamościu poprzez działania alternatywne”

- Zawarła w niej wykład z zakresu klasyfikacji oddziaływań profilaktycznych oraz praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji różnych form i metod pracy profilaktycznej w bursie. /Prezentacja w załączeniu/.

 

Następnym punktem spotkania było Wystąpienie Pani Iwony Sztajner – specjalisty terapii uzależnień, Kierownika Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „ MONAR”

w Puławach- Przeciwdziałanie zażywania „dopalaczy” przez młodzież.

Zaprezentowała Ona, ilustrując swe wystąpienie prezentacją multimedialną informacje dotyczące rodzajów dopalaczy, ich składu, wpływu na organizm człowieka. Dostarczyła zebranym wielu informacji na temat postępowania w przypadku podejrzenia ucznia lub wychowanka o zażycie substancji psychoaktywnych. Mówiła też o psychospołecznych czynnikach sprzyjających sięganiu po te substancje oraz o zachowaniach mogących świadczyć o ich przyjmowaniu przewlekłym.

Przybliżyła profilaktykę związaną z zażywaniem środków psychoaktywnych, procedury postępowania w szkołach i placówkach w przypadku podejrzenia zażywania środków psychoaktywnych oraz działania alternatywne w stosunku do dopalaczy podejmowane przez szkoły.

 

  • Kolejno odbył się wykład „Działania profilaktyczno-wychowawcze wobec uczniów i wychowanków o zaburzonym zachowaniu „- Pana Jana Ciepałowicza
    - Konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
    o. Chełm.

 

 Przybliżył On zebranym pojęcie „niedostosowanie społeczne”, które nie jest określane

w sposób jednoznaczny. Termin ten najczęściej używany jest przez pedagogów oraz

w piśmiennictwie naukowym z zakresu psychologii, socjologii, psychiatrii i kryminologii. Każda z tych dyscyplin stosuje własną interpretację tego określenia. W zależności od odmiennych stanowisk i poglądów dotyczących „niedostosowania społecznego”, różnie jest ono interpretowane, a w związku z tym i terminologia nie jest zgodnie stosowana. Zamiast terminu „społeczne niedostosowanie”, używa się określeń: zaniedbany,, trudny pod względem wychowawczy zaburzony w zachowywaniu się, itp.

Według prelegenta przyczyny niedostosowania społecznego są różne i złożone. Generalnie jednak możemy sprowadzić je do przyczyn wrodzonych i nabytych,
w szczególności zaś do dwóch grup czynników powodujących niedostosowanie społeczne,

to jest: czynników biopsychicznych ( uszkodzenia lub schorzenia centralnego układu nerwowego, zaburzenia endokrynologiczne, powodujących dewiacje osobowościowe) oraz czynników środowiskowych, (negatywny wpływy rodziny, szkoły i grup rówieśniczych,

a także czynników makrospołecznych, np. ekonomicznych czy oddziaływania masmediów).

Przejawy niedostosowania społecznego to najczęściej kradzież ,kłamstwa notoryczne, różne formy agresji, ucieczki z domu, wagary, nieżyczliwy stosunek do otoczenia, ciągłe konflikty, niekonwencjonalne zachowania seksualne, odurzanie się środkami psychoaktywnymi,

a także nieodpowiedni stosunek do własnych czynów.

Aby pomóc osobie niedostosowanej społecznie, należy poznać trudności, które spotkały ją

w życiu, przejawy jej zachowań, odkryć motywację i przyczyny takiego, a nie innego postępowania oraz nakreślić i realizować zespołową strategię wychowawczą.

  • W dalszym przebiegu seminarium odbyły się warsztaty, metoda pracy aktywizującej wszystkich uczestników : Działania profilaktyczno – wychowawcze względem osób o zaburzonym zachowaniu, prowadzone przez Pana Jana Ciepałowicza.

 

Pracowano w kilku podzespołach. W trakcie ożywionej dyskusji i cennej wymiany doświadczeń wielu doświadczonych pedagogów wypracowano szereg wniosków
i praktycznych wskazówek do pracy wychowawczej i profilaktycznej. Stwierdzono między innymi ze:

Zaburzone zachowania powstają na skutek przeżytych doświadczeń, zapisanych w psychice jako trwałe urazy, z którymi osoba nie może sobie poradzić. W pracy z uczniem/uczniami

zaburzonym zachowaniu nie wystarczy codzienne oddziaływanie wychowawcze pojedynczych nauczycieli. Potrzebna jest tutaj strategia działań korygujących, oparta na diagnozie problemu i realizowana wspólnie przez zespół wychowawców przy współpracy
z rodzicami, pedagogiem i psychologiem.

Problematyka warsztatu sprowadzała się poza tym do opracowania strategii działań profilaktyczno - wychowawczych względem uczniów o zaburzonym zachowaniu.

Podczas konferencji odnoszono się do pisma Minister Edukacji Narodowej
z 4 października 2010 r., mówiącego o szkolnych programach profilaktyki i dostosowaniu ich treści do zagrożeń związanych z zażywaniem „dopalaczy”. Informowano o materiałach zamieszczonych na stronach internetowych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a także o potrzebie przeprowadzenia przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze rad szkoleniowych dla nauczycieli i wychowawców, mając na uwadze dotarcie z informacją do rodziców.

Wystąpienia specjalistów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, szczególnie cenne okazały się konkretna wiedza i przykłady z życia oraz uwagi na temat wychowania, znaczenia stawiania granic i uczenia uczniów odpowiedzialności.

W czasie prelekcji niejednokrotnie padały pytania i spostrzeżenia ze strony uczestników. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami w zakresie poruszanych problemów.

 

 

Sprawozdanie opracowała mgr Renata Depkowska

Wicedyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Występy wychowanków Bursy Międzyszkolnej Nr1 w Zamościu z Koła Tanecznego uświetniły Inaugurację Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego.

 

Inauguracja Akademii Wychowawców Województwa Lubelskiego – przemówienie Pani Dyrektor Bursy Jadwigi Drabik.

 

 

Wykład Pani Iwony Sztajner

 

 

 

 

 

 

 

Gości witał Mikołaj......

 

 

 

Także podczas przerw trwała wymiana myśli i doświadczeń.

 

 

Wykład Pana Jana Ciepałowicza.

 

 

 

Głos zabrała Pani Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie PaniAnna Dudek -Janiszewska

 

 

 

 

Przemówienie inauguracyjne Pani Wiceprezydent Zamościa Iwonny Stopczyńskiej

 

Prezentacja multimedialna Pani Wicedyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu-Renaty Depkowskiej.