Rekrutacja

 

Uchwała Rady Miasta Zamość

 

Informator dla kandydata

 

Wniosek o przyjęcie do Bursy

 

Oświadczenia do Wniosku o przyjęcie do Bursy dla Kandydata niepełnoletniego

 

Oświadczenia do Wniosku o przyjęcie do Bursy dla Kandydata pełnoletniego

 

 

Kontynuacja zamieszkania w Bursie  na roku szkolnym 2023/2024

 

Lp

 Rodzaj czynności

Terminy

1.


Złożenie wypełnionej deklaracji w bursie lub w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/, a następnie wydrukowaną i podpisaną złożenie w bursie.

od 8 maja do 14 lipca 2023 r.

2.

Potwierdzenie deklaracji kontynuowania zakwaterowania, poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2023 r. w wysokości 50 zł na konto bursy.

Uwaga: Osoby korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej wychowankiem bursy.

od 8 maja do 14 lipca 2023 r.

Ważne!

Niezłożenie deklaracji w terminie lub niepotwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty zaliczki na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Do kontynuowania zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  

do  Burs Międzyszkolnych prowadzonych przez  Miasto  Zamość  na rok szkolny 2023/2024

 

Lp

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 25 lipca 2023 r.

do 31 lipca 2023 r.

od 16 sierpnia 2023 r. 

do 18  sierpnia 2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 1sierpnia 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

 

21 sierpnia 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

3 sierpnia 2023 r.

 godz. 1200

 

22 sierpnia 2023 r.

godz. 1200

 

4.

Potwierdzenie zakwaterowania, poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2023 r. w wysokości 50 zł na konto bursy.

Uwaga: Osoby korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej wychowankiem bursy.

 

od 3 sierpnia 2023 r.

do 8  sierpnia2023 r.

od 22 sierpnia 2023 r.

do 23 sierpnia 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

9 sierpnia 2023 r

 godz. 1200

24 sierpnia 2023 r.

 godz. 1200

6.

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w bursie.

 

do 10 sierpnia

2023 r

do 25 sierpnia

2023 r.

7.

    PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Wystąpienie przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
-  w terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia  o sporządzenie uzasadnienia odmowy.

3. Wniesienie przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego  do dyrektora  bursy odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy.

4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
- w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

od 9 sierpnia 2023 r.

 

od 24 sierpnia 2023 r.

Regulamin Wychowanka

Klauzula informacyjna 

 

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

 

Zapewniamy całodobową opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, bezpieczeństwo dzięki całodobowemu monitorowaniu obiektu. OFERUJEMY: Pokoje 3, 4 osobowe. Smaczne, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad z deserem, kolacja).

Do dyspozycji mieszkańca:

· Sala komputerowa

· Siłownia i sala fitness

· Świetlice

· Biblioteka

· Boisko sportowe

· Stół do tenisa stołowego

· Internet bezprzewodowy w całym obiekcie

 

Dzięki współpracy z Bankiem Zachodnim WBK w ramach Programu "KARTA SZKOLNA" w bursie został  zainstalowany system dostępowy (UniCard) umożliwiający kontrolowane wejścia do bursy oraz wyjścia - otwieranie drzwi przy użyciu karty.

 

Placówka wyróżniona tytułami:

"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Szkoła Dobrych Praktyk"

"Szkoła Dobrze Wychowana"

Opłata za zakwaterowanie wynosi 65.00 zł. / słownie: sześćdziesiąt pięć złotych/ miesięcznie. Opłaty za zakwaterowanie wnosi się do 20 każdego miesiąca na rachunek bankowy bursy.

Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 15.00 zł. /słownie: piętnaście złotych/. Opłaty za wyżywienie dokonuje się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego wpłata dotyczy. Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę za posiłki.

Wpłat dokonujemy na konto:

PKO BP O/Zamość 49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

/ z imieniem i nazwiskiem wpłacającego/.